POWIADOMIENIE O CHĘCI SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM, SKOGN
powiadomienie.docx
ZARZĄDZENIE NR 106 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
zarzdzenie_nr_106_w_sprawie_zasad_zwrotu_kosztw_przejazdu_uczniw_niepenosprawnych_....doc
ZARZĄDZENIE NR 106 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
zaczniki_do_zarzdzenia_nr_106.rtf
Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31.12.2012 r.
baza_31_12_2012.pdf
Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku
placwki_instytucje_i_orodki_wsparcia_umoliwiajce_rehabilitacj_osb_niepenosprawnych.pdf
Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie przysługujące osobom niepełnosprawnym, które będą obowiązywały od dnia 1 grudnia 2011 roku.
ulgi_mpk_olsztyn.doc
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
d20110317.pdf
UCHWAŁA Nr XII/184/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r.
uchwaa_rady_miasta_olsztyna_z_dnia_29_czerwca_2011_r..pdf
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późn. zm. Nowelizacja ustawy tekst jednolity
ustawa_tekst_jednolity_2011.pdf
PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2011 ROK DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W OLSZTYNIE. INFORMACJA ZACZERPNIĘTA ZE STRONY www.BIP: uppo.olsztyn.ibip.pl
plan_szkole_w_urzdzie_pracy.pdf
UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ WG. STANU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2011 ROKU.
uprawnienia_do_ulgowych_przejazdow_1_01_2010r_.pdf
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późn. zm.
nowelizacja_ustawy.pdf
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (03.02.2010)
rozporzdzenie_ministra_pracy_i_polityki_spoecznej1.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
rozp_mz_d_u_nr_139.doc
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - zmiany 2002 r.
ustawa_z_dnia_20_czerwca_1992_r.doc
Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym
prawo_o_ruchu_drogowym.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
rozporzadzenie_w_sprawie_wykonywania_badan_specjalistycznych_na_potrzeby_orzekania_o_niepelnosprawnosci_i_stopniu_niepelnosprawnosci.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
rozporzdzenie_ministra_pracy_i_polityki_spoecznej_z_dnia_14_grudnia_2007_r.doc
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustawa_z_dnia_5_grudnia_2008_zmanie_ustawy_o_rehabilitacji_zawodowej_i_spoecznej_oraz_zatrudnieniu_osb_niepenosprawnych.doc
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r.
rozporzadzenie_w_sprawie_wykonywania_badan_specjalistycznych_na_potrzeby_orzekania_o_niepelnosprawnosci_i_stopniu_niepelnosprawnosci.doc
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
roporzdzenie__ministra_edukacji_z_dnia_18_wrzenia_2008.doc
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ustawa_o_pomocy_spoecznej.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1304)
rozp_w_sprawie_ref_skladek_na_ubezp_spol_z_14_11_2008.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. z 2004 r., Nr 215, poz. 2186)
rozporzdzenie.dot
Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie udzielenia pomocy pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym dzałalność gospodarczą.
polityki_spoecznej_z_dnia_13_grudnia_2007_w_sprawie_udzielenia_pomocy_pracodawcom_oraz_osobom_niepenosprawnym_wykonujcym_dzaalno_gospodarcz..doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 18, poz. 116)
rozporzdzenoe_z_dnia_22_stycznia_2008.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1404)
rosporzdzenie_w_sprawie_zwrotu_kosztw_wyposaenia_stanowiska_pracy_osoby_niepenosprawnej.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
rozporzdzeni1.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
dz.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
rozporzdzenie.doc
USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
ustawa_z_dnia__17_padziernika_o_zmanie_ustawy_o_wiadczeniach_rodzinnych.doc
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r
ustawa_z_dnia__28_listopada_2003_o_wiadczeniach_rodzinnych.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)
domy_pomocy_spol.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 12 lutego 2003 r.)
indywidualne_nauczanie.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 marca 2003 r.)
ksztalcenie_w_zoz.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.)
orzekanie.rtf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.)
placowki_opiek-wych.doc
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)
pomoc_spoleczna.doc
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
pozyczka_de_minimis.rtf
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
promocja_zatrudnienia.doc
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
ruch_drogowy.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r.)
tryb_swiadczenia_rodzinne.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2003 r.)
turnus.rtf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2003 r.)
turnusy_reh.doc
Ulgi telekomunikacyjne
ulgi_telekomunikacyjne.pdf
Ulgi pocztowe
ulgi_pocztowe.pdf
USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
ulgi_w_przejazdach.doc
Ulgowe bilety do muzeów
ulgowe.pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)
wtz.doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r.)
zaz.doc
Abonament za radio i telewizję (Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728)
abonament.pdf
powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: http://www.ddcod.org/index.php?threads/buy-gleevec-discreetly-online.1160/ buy gleevec discreetly online 1318337 osób