Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób niepełnosprawnych

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

 

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności posiadają różne uprawnienia i przywileje, które z założenia mają ułatwić funkcjonowanie w codziennym życiu.

Ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Aby  ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki.

Do zadań realizowanych przez samorządy w ramach rehabilitacji społecznej, należy dofinansowanie do:

 Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. Przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych w programie turnusu.

order vardenafil 40 mg O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może się starać osoba, której dochód nie może przekroczyć:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna.

http://www.ttdnt.org/index.php?threads/50-mg-vepesid-without-prescription-overnight-delivery.2099/ 50 mg vepesid without prescription overnight delivery Do dokumentów należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia, 
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

   

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:


27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 25% przeciętnego wynagrodzenia -dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Czas trwania turnusów trwa 14dni.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to każdy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Dofinansowanie może wynosić 60% kosztów zakupu urządzenia zleconego przez lekarza specjalistę, nie więcej jednak niż  do wysokości 5-krotnego przeciętnego  wynagrodzenia. Pozostałe 40% pokrywa wnioskodawca.

O dofinansowanie d o sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może się starać osoba niepełnosprawna, której dochód nie może przekroczyć:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Do dokumentów należy dołączyć:
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o potrzebie stosowania danego sprzętu rehabilitacyjnego.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pierwszym warunkiem uzyskania dofinansowania w tym zakresie  jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.

Drugim warunkiem, który musi spełniać beneficjent jest legitymowanie się odpowiednim dochodem. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie  ze środków PFRON, jeżeli jej miesięczny dochód nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - kwoty 65% przeciętnego wynagrodzenia. Niezbędnym elementem jest tu zlecenie z NFZ, w którym zawarty jest limit wysokości dofinansowania do zaopatrzenia.  

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej, w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów (wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia), jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Do dokumentów należy dołączyć:

v  kopie orzeczenia, 

v  kopia wniosku z Narodowego Funduszu Zdrowia,

v  fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne  to wszelkie utrudnienia występujące budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu  na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie ze środków PFRON może wynosić do 80% kosztów modernizacji mieszkania. nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.

Ubiegając się o to dofinansowanie, oprócz posiadania statusu osoby niepełnosprawnej, należy spełnić następujące warunki:

- występowanie trudności w poruszaniu się (najlepiej wpisane w orzeczeniu),

- fakt bycia właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadanie zgody właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym osoba niepełnosprawna stale zamieszkuje. Wszystkie trzy warunki mają charakter łączny, co oznacza, że muszą być spełnione jednocześnie. Wnioski na likwidację barier architektonicznych wraz z kompletem załączników są przyjmowane do rozpatrzenia przez cały rok kalendarzowy.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to wszelkie ograniczenia, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Dofinansowanie (likwidacja barier) głównie skierowane  jest do osób niewidomych i niedowidzących oraz głuchych i niedosłyszących;  do wysokości 80% kosztów zakupu urządzenia, pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych.

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Dofinansowanie może wynieść 80%, pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.

WAŻNE!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  nie zwraca kosztów poniesionych w związku z dofinansowaniem do sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz barier architektonicznych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadania realizowane przez samorząd powiatowy i wojewódzki w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna  zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni (Dz.U. nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

- przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
- popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
- kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
- uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
- wysokość środków własnych wnioskodawcy,
- wysokość środków finansowych na ten cel w danym roku.

Wnioskodawca umowę o udzielenie dotacji zawiera ze starostą w formie pisemnej. Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON na ten cel nie zostanie rozpatrzony.

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

- nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,

- nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel. Dofinansowanie następuje po podpisaniu umowy.

Wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy w formie umożliwienia korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - za pośrednictwem urzędów pracy - finansowane są wydatki związane z korzystaniem z instrumentów lub usług rynku pracy przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu takie jak: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Miejski Zespół  ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie  jest jednostką samorządową miasta Olsztyn. Podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności, ułatwiając osobom niepełnosprawnym kompleksową rehabilitację społeczną i zawodową. Powyższe zadania realizowane są na terenie całego kraju przez Powiatowe Centra  Pomocy Rodzinie w danym mieście.

Miejski Zespół  ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  10-029 Olsztyn

Ul. Prosta 23A

(89) 535-25-59

 

Artykuł został napisany w oparciu o:

Ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997roku o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, z późn. zm.

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, (Dz.U. nr 139, poz. 1141 z późn. zm).

Cześć informacji została również  zaczerpnięta ze strony internetowej www.podatki.biz - informacja dla podatników małych i dużych firm.

powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: 1318341 osób