Głównej zawartości

 

Rehabilitacja społeczna
Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Zaświadczenie lekarskie do wypełnienia przez lekarza specjalistę w sprawie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Informacja o stanie zdrowia

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego o Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Rehabilitacja zawodowa

Regulamin dot. przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Biznesplan

Oprocentowanie kredytu

Wniosek o dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Regulamin dot. utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Informacja o pomocy de minimisWnioski Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby nie mogącej przybyć na komisje w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia dziecka

Informacja o zakresie opieki

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Zasady wydawania kart parkingowych

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Zasady składania wniosku na kartę parkingową i nr konta