AKTYWNY SAMORZĄD 2019 – MODUŁ I

Aktualności

[czwartek, 02 maj 2019 07:30]

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Osztynie kontynuuje w bieżącym roku realizację programu “Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w całości finansowany jest ze środków PFRON.

Cele szczegółowe programu:

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Formy wsparcia przewidziane w ramach programu w 2019 roku

 • Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 • Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Zadania 2 i 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 4. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

5. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

   DOKUMENTY NA MODUŁ I będą  przyjmowane do realizacji od 6.05 do 31.08.2019 roku. Miejski Zespól ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ul. Prosta 23A pokój numer 5A( Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych), pok.6 na Ip. 

WNIOSKI DO POBRANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: AKTYWNY SAMORZĄD 2019- MODUŁI.