AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Aktualności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II,w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

szkoła policealna lub kolegium;

studia pierwszego stopnia;

studia drugiego stopnia;

jednolite studia magisterskie;

studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków na Moduł II:

od 1.09.2022 r. do 10.10.2022r. – rok akademicki 2022/2023.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

    •  szkoła policealna lub kolegium;
    • studia pierwszego stopnia;
    • studia drugiego stopnia;
    • jednolite studia magisterskie;
    • studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W ramach tego modułu kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł – w przypadku osób, które mają problemy w poruszaniu się tj. widoczna dysfunkcja kończyn górnych bądź dolnych np. kule, wózek inwalidzki oraz w komunikowaniu się (osoby z widocznymi schorzeniami mowy i słuchu, jąkające się, z fobiami społecznymi, z zespołem Aspergera, z autyzmem i innymi niewymienionymi wyżej powodującymi problemy z komunikowaniem się z otoczeniem);

500 zł – w przypadku osób, które uczą się poza miejscem zamieszkania (dot. miasta Olsztyna);

300 zł – w przypadku osób, które posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny;

300 zł – w przypadku osób, które pobierają naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach nauki;

200 zł – w przypadku osób, które studiują w trybie przyspieszonym;

300 zł – w przypadku osób, które zostały poszkodowane w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

300 zł – w przypadku osób, które korzystają z usług tłumacza języka migowego;

800 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% ;

do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można uzyskać  telefonicznie: 89 535 25 59 wew.27,25 lub 89 527-90- 16., jak również na stronie internetowej www.mzon.olsztyn.pl