AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁII- dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Aktualności

[poniedziałek, 16 wrzesień 2019 10:52]

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że od dnia od 02.09.2019 r. do 10.10.1019 r. – rok akademicki 2019/2020, będą wydawane i przyjmowane wnioski w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:
– szkoła policealna lub kolegium;
– studia pierwszego stopnia;
– studia drugiego stopnia;
– jednolite studia magisterskie;
– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach tego modułu kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza

objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie
powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł
(netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadku osób, które mają problemy w poruszaniu się tj. widoczna
dysfunkcja kończyn górnych bądź dolnych np. kule, wózek inwalidzki oraz w
komunikowaniu się (osoby z widocznymi schorzeniami mowy i słuchu, jąkające
się, z fobiami społecznymi, z zespołem Aspergera, z autyzmem i innymi
niewymienionymi wyżej powodującymi problemy z komunikowaniem się z otoczeniem;
2) 500 zł – w przypadku osób, które uczą się poza miejscem zamieszkania (dot.
miasta Olsztyna);
3) 300 zł – w przypadku osób, które posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku osób, które pobierają naukę jednocześnie na dwóch (lub
więcej) kierunkach nauki;
5) 200 zł – w przypadku osób, które studiują w trybie przyspieszonym;
6) 300 zł – w przypadku osób, które zostały poszkodowane w 2018 lub 2019 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku osób, które korzystają z usług tłumacza języka migowego.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych(od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.
Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w
kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można
uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,24,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl.

Wnioski do pobrania w formie elektronicznej  

Link do szczegółowych informacji dotyczących aktualnej  edycji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/zasady-oraz-zalaczniki/

Link do dokumentu” Kierunki działań i warunki brzegowe”

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/