AKTYWNY SAMORZĄD w 2021 roku

Aktualności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie kontynuuje w bieżącym roku realizację programu “Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w całości finansowany jest ze środków PFRON.

Cele szczegółowe programu:

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Formy wsparcia przewidziane w ramach programu w 2021 roku

Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadania 2 i 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

  1. Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  1. Zadanie 1 –  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

5. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:

www.pfron.org.pl

Wzory wniosków i załączników znajdują się w zakładce – WNIOSKI

Termin składania wniosków na Moduł I od 01.03.2021 do 31.08.2021 r.

Moduł II – pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków:
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. – rok akademicki 2020/2021;
od 07.09.2021 r. do 10.10.2021 r. – rok akademicki 2021/2022.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:
– szkoła policealna lub kolegium;
– studia pierwszego stopnia;
– studia drugiego stopnia;
– jednolite studia magisterskie;
– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach tego modułu kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza
objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
–  do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających nauką w szkole policealnej lub kolegium,
–  do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
– niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie
powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł
(netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadku osób, które mają problemy w poruszaniu się tj. widoczna
dysfunkcja kończyn górnych bądź dolnych np. kule, wózek inwalidzki oraz w
komunikowaniu się (osoby z widocznymi schorzeniami mowy i słuchu, jąkające
się, z fobiami społecznymi, z zespołem Aspergera, z autyzmem i innymi
niewymienionymi wyżej powodującymi problemy z komunikowaniem się z otoczeniem;
2) 500 zł – w przypadku osób, które uczą się poza miejscem zamieszkania (dot.
miasta Olsztyna);
3) 300 zł – w przypadku osób, które posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku osób, które pobierają naukę jednocześnie na dwóch (lub
więcej) kierunkach nauki;
5) 200 zł – w przypadku osób, które studiują w trybie przyspieszonym;
6) 300 zł – w przypadku osób, które zostały poszkodowane w 2020 lub 2021 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku osób, które korzystają z usług tłumacza języka migowego,
8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w Systemie
Obsługi Wsparcia (SOW), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy
skorzystają z togo zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie

pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych(od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.
Studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich
mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Istnieje możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy

dofinansowania – wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można
uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27 25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.