Dla niesłyszących

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz.1243) oraz Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie z dnia 06.07.2015 r. wprowadzono do stosowania:

Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia się do jednostki osoby doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Niniejsze procedury mają zastosowanie do osób uprawnionych tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w przypadku ich zgłoszenia do Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

     Procedury zostały opracowane na podstawie:

  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 20111 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz.1243);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011 Nr 127 poz.721).

§ 1 

1. Ilekroć w procedurach jest mowa o osobie uprawnionej rozumie się przez to osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2. Ilekroć w procedurach jest mowa o jednostce  rozumie się przez to Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

3. Ilekroć w procedurach jest mowa o usłudze rozumie się przez to usługę tłumacza migowego:

  •  PJM  Polskiego Języka migowego;
  •  SJM  System językowo – migowy – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo- partykularną;
  • SKOGN  podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu dostosowany jest do potrzeb wynikających z łączonego wystąpienia dysfunkcji wzroku i słuchu.

4. Ilekroć w procedurach jest mowa o pracowniku rozumie się przez to pracownika Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w  Olsztynie.

§ 2

Organizacja udostępnienia usługi w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej do jednostki.

 1. Informacje na temat udostępnienia usługi dla osoby uprawnionej są udostępnione na stronie internetowej jednostki.

2. Osoba uprawniona może zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza co najmniej trzy dni robocze wcześniej, z wyłączeniem sytuacji nagłych:

– osobiście u pracownika jednostki, który jest właściwy ze względu na charakter sprawy;

– wysyłając pisemny wniosek za pomocą poczty elektronicznej jednostki, faksu załącznik nr 1A.

3. Pracownik przyjmuje od osoby uprawnionej pisemny wniosek dotyczący wybranej usługi oraz zakresu sprawy, której ma dotyczyć usługa.

4. Pracownik wpisuje wniosek do rejestru spraw (nadanie numeru sprawy) i rejestruje wniosek w spisie spraw.

5. Pracownik wysyła pisemne zgłoszenie do Wojewody w celu wyznaczenia tłumacza do zapewnienia obsługi osoby uprawionej.

6. Po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego o wyznaczeniu tłumacza języka migowego, pracownik w uzgodnieniu z osobą uprawnioną, wyznacza kolejny termin zgłoszenia się tej osoby do jednostki, w którym będzie zapewniona obsługa osoby uprawnionej oraz wysyła pisemne potwierdzenie umówionej wizyty.

§ 3 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami mają zastosowanie przepisy  ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

2. Procedury i wnioski w sprawie zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi dostępne są w sekretariacie jednostki oraz Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku (pok.5 i 5A)