LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- WAŻNE INFORMACJE

Aktualności

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

-osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń-  prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje  wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie na zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymacje wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

 -osoba, która  nie posiada legitymacji  w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP,PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br.

( pismo w załączeniu)

w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).