NOWY PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Aktualności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, uprzejmie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowego programu skierowanego do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.Celem Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” DOSTĘPNE MIESZKANIE jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

 Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m² i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym odo lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 Oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Celem Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dofinansowanie dotyczy wynajęcia lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta i będzie udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

 Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zależy od lokalizacji, aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych, sposobu poruszania się beneficjenta (osoby poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałe osoby).

 Dofinansowanie ma charakter degresywny (stopniowe obniżanie) i wynosi:

od 1 do 12 miesiąca – 100 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

od 13 do 24 miesiąca – 70 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu lub domu jednorodzinnego;

od 25 do 36 miesiąca – 40 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu lub domu jednorodzinnego;

 Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji Programu jest art. 47ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Założenia programowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program realizowany będzie w latach 2022-2026

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej!!.

Poprzez ,, System Obsługi Wsparcia’’ SOW