O nas

Liczba osób niepełnosprawnych w Olsztynie, jak i w innych miastach Polski z roku na rok wzrasta. Nasze miasto od wielu lat potrzeby osób niepełnosprawnych traktuje priorytetowo. Od czasu reformy administracyjnej kraju, przeprowadzonej w 1999 roku, w Olsztynie funkcjonuje Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, który realizuje wszystkie zadania wynikające z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, mogą tutaj otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej oraz kartę parkingową. Poza tym mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osób niepełnosprawnych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych, sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz na szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. Mogą także starać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracodawca, który chciałby zatrudnić osoby niepełnosprawne, może starać się o dofinansowanie stanowisk pracy, stosownie do ich niepełnosprawności.

Przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się w budynku przy ul. Prostej 23A powstał Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje jeden pokój na parterze. Jest tu również duża toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz poczekalnia, gdzie można oczekiwać na załatwienie swojej sprawy. Wejście do budynku jest pozbawione barier architektonicznych. Przy budynku znajduje się parking dla interesantów. Położenie siedziby Ośrodka w centrum miasta jest bardzo korzystne. Umożliwia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom oraz innym osobom (np. pracodawcom), dotarcie z każdej dzielnicy miasta środkami miejskiej komunikacji.

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie obsługiwany jest przez osobę, która sama jest niepełnosprawna, co sprawia, że problemy ludzi niepełnosprawnych nie są jej obce.

Proces docierania z informacją do osób niepełnosprawnych różni się od standardowych sposobów jej przekazu dla ogółu społeczeństwa. Celem strategicznym utworzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom, aktualnych i rzetelnych informacji o możliwościach pomocy i wsparcia.

Zadania Ośrodka  Informacji:

 1. Głównym zadaniem ośrodka  jest udzielanie i upowszechnianie informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o:
  1) prawach osób niepełnosprawnych,
  2) możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:
  a) przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
  b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  c) turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,
  d) warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
  e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  3) systemowych rozwiązaniach dotyczących:
  a) edukacji osób niepełnosprawnych,
  b) pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  c) rehabilitacji leczniczej i leczenia,
  d) wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych.
  4) instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  5) organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
  6) ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych,
  7) programach rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne oraz programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakim jest program Aktywny Samorząd.

Udzielanie informacji jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Ośrodki Informacji udostępniają informacje głównie poprzez;

 • linię telefoniczną,
 • serwis faksowy,
 • stronę www,
 • pocztę elektroniczną,
 • pocztę tradycyjną,
 • inne media: prasa, radio, telewizja.