Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla klientów Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznejw Olsztynie
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016r.( zwanym dalej RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu ds.
Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, z siedzibą ul. Prosta
23a,10-029 Olsztyn.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mzon@op.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa i będą
udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
4)Podstawą przetwarzania Pana/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda lub określony przepis
prawa.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychz dnia 18 stycznia
2011r., bądź innych przepisach prawa.
6)Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku,w którym przetwarzanie
Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
8)Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim
Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Olsztynie.
Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Klauzula Informacyjna dla klientów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia2016r.( zwanym dalej RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie, z siedzibą ul. Prosta 23a,10-029 Olsztyn.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- mzon@op.pl

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa i będą udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

4)Podstawą przetwarzania Pana/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda lub określony przepis prawa.

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r., bądź innych przepisach prawa.

6)Posiada Pani/Pan prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych,

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

•przenoszenia danych,

•cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku,w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody,

•wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Olsztynie.

Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody