TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO- MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY ZAPRASZA DO PROJEKTU.

Projekt „Perspektywa” ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy, w wieku 18-29 lat z terenu miasta Olsztyn oraz powiatu olsztyńskiego: gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, w podjęciu zatrudnienia. Uczestnik projektu może otrzymać formę wsparcia w postaci stażu zawodowego, kursu zawodowego lub kursu prawa jazdy. ZaCzytaj więcej …

FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy: są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projekCzytaj więcej …

AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II,w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wCzytaj więcej …

ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE V i VI

Zatrudnienie Wspomagane V i VI – trwa rekrutacja do projektów „Zatrudnienie Wspomagane” to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać pracę. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku.  Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej edycji projektu osiągaliśmy wysokie wskaźniki zatrudnienia uczestniCzytaj więcej …

Zaproszenie do udziału w projekcie Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON)

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) zaprasza wszystkie nieposiadające zatrudnienia osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie, którego nadrzędnym celem jest pomoc w znalezieniu pracy. UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIONE BĘDZIE WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO, KREATORA KARIERY, PSYCHOLOGA, PRAWNIKA, MENTORA I POŚREDNIKA PRACY.OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO PROJEKTU BĘDĄ MOGCzytaj więcej …

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO PROJEKTU

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności IV” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równCzytaj więcej …

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,tj. w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. zachowuje wCzytaj więcej …

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności: * karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym ( art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orCzytaj więcej …