PRAWDZIWA PRACA – NOWY PROJEKT Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Aktualności

Projekt pt. „Prawdziwa praca” realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany od 01.12.2021 r. do 31.05.2023 r. Okres realizacji Projektu może ulec zmianie.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 40 osób z niepełnosprawnościami pozostającymi bez zatrudnienia w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia OzN, którzy ukończyli 18 lat (w wieku aktywności zawodowej), poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego 40 OzN (22K, 18M) z województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 12.2021r – 05.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 40 OzN (22 K i 18 M) z województwa warmińsko-mazurskiego pozostających bez zatrudnienia, zgodnie z definicjami zawartymi w regulaminie naboru. WMSON zapewni, że: co najmniej 35% (14 OzN) uczestników projektu stanowią osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup:

1) Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

2) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

3) Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ze wsparcia będą również mogli skorzystać byli UP z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKCIE

Każda osoba biorąca udział w projekcie obowiązkowo otrzyma wsparcie w postaci opracowania diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (IPD) uwzględniającego predyspozycje i stan zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej. Z IPD wynikać będą co najmniej dwie formy wsparcia, w rezultacie których dana osoba zostanie wprowadzona na rynek pracy.

 1. Katalog form wsparcia w Projekcie zawiera:

  1. Doradztwo zawodowe,

  2. Pośrednictwo pracy,

  3. Doradztwo psychologiczne,

  4. Wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego.

  5. Szkolenia (zawodowe, zewnętrzne),

  6. Staże zawodowe,

  7. Inne formy wsparcia wskazane w Indywidualnym Planie Działania (poradnictwo specjalistyczne, pakiet aktywizacyjny).

REKRUTACJA

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.

BIURO PROJEKTU:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.105,

10-575 Olsztyn, e-mail: prawdziwa praca.wmson@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01,

kom. 504 22 55 95

Projekt „Prawdziwa praca” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

karta zgłoszeniowa PP-1