PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

Aktualności

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:

* karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym ( art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

karty parkingowe wydane placówkom ( art.8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna ( na dzień 27.11.2020r. ): art.15 ust.1 pkt.1 i ust. 3 dodane art. 1 pkt.14 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020, poz.568 z późn. zm. ) oraz art.101 tej ustawy.