REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Aktualności

REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH Z ZAKRESU

 

REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 nr 96 poz.861).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 stycznia 2008 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 08.3.15).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2014
poz.1835).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 704).

  Rozdział I

 Zadania ustawowe – rehabilitacja społeczna

 I. Likwidacja barier w komunikowaniu się

1. Dofinansowanie do zakupu zestawów komputerowych (stacjonarnych lub przenośnych), programów logopedycznych, baterii do implantu ślimakowego, utrzymania psa przewodnika, wideodomofonów, odtwarzacza cd, budzika wibracyjnego oraz inne, wpisujące się w zakres likwidacji barier w komunikowaniu się, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

2. Dofinansowanie do 95% wartości, z wyłączeniem:

– zestaw komputerowy – nie więcej niż 2 000 zł

– wideodomofon – nie więcej niż 1 200 zł

– budzik wibracyjny – nie więcej niż 500 zł

– odtwarzacz CD – nie więcej niż 400 zł

3. Beneficjenci:

– zestawów komputerowych i/lub programów logopedycznych

a) osoby ze stopniem znacznym lub umiarkowanym – pracujące, uczące się lub studiujące (potwierdzenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni)

b) dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia (opinia nt. celowości zakupu komputera lub programu logopedycznego albo zaświadczenie ze szkoły średniej lub uczelni)

c) uczestnicy WTZ lub ośrodków dziennego pobytu (zaświadczenie z WTZ lub ośrodka)

d) uczestnicy programów i szkoleń aktywizujących (zaświadczenie o uczestnictwie w ww. programie lub szkoleniu)

– baterii do implantów ślimakowych

a) osoby z orzeczeniem z narządu słuchu, ze wszczepionym procesorem i implantem

utrzymania psa przewodnika

a) osoby z orzeczeniem z narządu wzroku, posiadające psa przewodnika (kopia certyfikatu psa przewodnika)

wideodomofonów

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z narządu słuchu i/lub mowy

– odtwarzacza CD

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu wzroku

– budzika wibracyjnego

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z narządu słuchu i/lub mowy

  1. Likwidacja barier architektonicznych

1. Dofinansowanie do przystosowania mieszkania, zakupu schodołazu, podnośnika sufitowego, platformy przyschodowej, budowy podjazdu oraz inne, wpisujące się w zakres likwidacji barier architektonicznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

2. Dofinansowanie do 80% wartości sprawdzonego kosztorysu (przy przystosowanie mieszkania, zakupie i montażu platformy przychodowej lub podjazdu); do 95% wartości przy zakupie schodołazu i podnośnika sufitowego.

 3. Beneficjenci:

– osoby z orzeczeniem w stopniu znacznym z niepełnosprawnością spowodowaną narządem ruchu (05-R), schorzeniami neurologicznymi (10-N) i narządem wzroku (04-

  1. Likwidacja barier technicznych

1. Dofinansowanie do pralki, zmywarki, kuchenki, oprawek okularowych, oporęczowania, ciśnieniomierza, podnośnika transportowego, ramp najazdowych, pieca dwufunkcyjnego, krzesła toaletowego, doświetlenia mieszkania oraz inne, wpisujące się w zakres likwidacji barier technicznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

2. Dofinansowanie do 95% wartości wnioskowanego sprzętu lub przedmiotu, z wyłączeniem:

– pralka, kuchenka, zmywarka – nie więcej niż 1 200 zł

-oprawki okularowe – nie więcej niż 400 zł

– doświetlenie mieszkania – nie więcej niż 1 000 zł

3. Beneficjenci:

– pralek

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu wzroku lub schorzeń neurologicznych

b) osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym z narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych, prowadzące samodzielnie gospodarstwo, z udokumentowaną dysfunkcją kończyn górnych (zaświadczenie od specjalisty – ortopeda, neurolog, neurochirurg)

kuchenek

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu wzroku lub schorzeń neurologicznych

zmywarek

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych

b) osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym z narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych, prowadzące samodzielnie gospodarstwo, z udokumentowaną dysfunkcją kończyn górnych (zaświadczenie od specjalisty – ortopeda, neurolog, neurochirurg)

– oprawek okularowych

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z narządu wzroku oraz ze stopniem lekkim, w przypadku osób uczących się lub pracujących

– oporęczowania

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z narządu ruchu, wzroku i schorzeń neurologicznych

– ciśnieniomierza

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z dysfunkcją układu krążeniowo-oddechowego (07-S) lub innego, z udokumentowaną koniecznością stosowania ciśnieniomierza (zaświadczenie od kardiologa)

– podnośnika transportowego, ramp najazdowych

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu ruchu i/lub schorzeń neurologicznych

– pieca dwufunkcyjnego

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym z narządu ruchu, wzroku i schorzeń neurologicznych

– doświetlenia

a) osoby z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym z narządu wzroku

  1. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

1. Dofinansowanie do wszelkiego rodzaju aktywności kulturalno-sportowo-turystycznych, organizowanych w kraju i za granicą, mających na celu integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych.

2. Dofinansowanie do 60% wartości przedsięwzięcia.

3. Beneficjenci

a) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przynajmniej przez okres 2 lat przed złożeniem wniosku (odpowiedni wpis w statusie organizacji lub stowarzyszenia).

  1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

1. Dofinansowanie do sprzętu służącego do rehabilitacji w warunkach domowych, a nie służącego do leczenia, diagnozowania lub zastępującego niesprawne organy.

2. Załącznik do wniosku – zaświadczenie od lekarza specjalisty (ortopeda, neurolog, neurochirurg, kardiolog), potwierdzające zasadność i celowość dofinansowania danego sprzętu rokującego poprawę stanu fizycznego osoby niepełnosprawnej, dobranego indywidualnie do stanu zdrowia i schorzenia powodującego niepełnosprawność.

3. Dofinansowanie do 80% wartości wnioskowanego sprzętu.

4. Dofinansowanie dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej – działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przynajmniej przez okres 2 lat przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie uzależnione od wartości wnioskowanej kwoty i posiadanych przez Miejski Zespół środków finansowych.

  1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są wpisane w załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia jako wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (czyli dofinansowanych w określonym limicie przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

2. Dofinansowanie do wysokości 150% limitu NFZ, z wyłączeniem dofinansowania do pieluch, podkładów, cewników itp., które nie są objęte dofinansowaniem na terenie miasta Olsztyna.