UCHWAŁA NR LV/1049/18 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie

Aktualności

[środa, 21 listopad 2018 11:28]

UCHWAŁA NR LV/1049/18
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371, z 2018 r. poz. 317, poz. 650, poz. 907,
poz. 1669) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie: