UWAGA!!

Aktualności

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020r. stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzonym w tym rozporządzeniu w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020r. zakazem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OLSZTYNIE BĘDĄ REALIZOWANE DO ODWOŁANIA Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.

INTERESANCI MOGĄ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANEM:

  1. TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU : 089 535 25 59

w godzinach 9.00 – 13.00

  1. E-MAILOWO NA ADRES: mzon@op.pl
  2. KORESPONDECYJNIE NA ADRES: Prosta 23A, 10-029 Olsztyn