WARMIŃSKO- MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO PROJEKTU

Aktualności

[środa, 05 grudzień 2018 10:20]

CENTRUM ASYSTENTURY OSOBISTEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Dodatkowym wsparciem jest psycholog i doradca całożyciowy. Poprzez te działania pomagamy uczestnikom rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych.

UCZESTNICY: Pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

OKRES REALIZACJI: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.

MIEJSCE DZIAŁAŃ: miasto Olsztyn, powiat olsztyński i ostródzki.

Projekt jest rozwinięciem wcześniejszych działań WMSON i zakłada rozpoczęcie na terenie trzech powiatów (m. Olsztyn, powiat olsztyński oraz ostródzki) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie usług wspierających.

Asystentura ma być kompleksowa oraz odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb ON. Idea asystentury jest koncepcją niezależnego życia ON, zakłada wspieranie osób niepełnosprawnych w takim stopniu i zakresie, by osoby te uzyskały możliwie największą kontrolę nad stylem własnego życia. Jest procesem, który ma sprzyjać niezależności życiowej ON poprzez wyrównywanie szans. Zakładamy, że usługi oferowane w trakcie trwania projektu będą świadczone w systemie ciągłym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO.

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00 przez 12 miesięcy w roku. Asystenci świadczą usługi 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00 (poniedziałek-piątek) oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i niedziele. Wsparcie psychologa i specjalisty całożyciowego świadczone jest w Centrum Asystentury Osobistej w miarę potrzeb BO oraz w nagłych przypadkach w trybie interwencyjnym. Całościową opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje specjalista ds rehabilitacji społecznej/superwizor poprzez organizowanie pracy zespołu, zapewnienie ujednolicenia jakości usług we wszystkich obsługiwanych powiatach, właściwego obiegu dokumentacji merytorycznej. W realizacji projektu wykorzystane zostaną sprawdzone już w Polsce metody i narzędzia, w tym innowacyjnego modelu Centrum Asystentury Społecznej dla NGO i JST, Fundacja IMAGO, MOPS Bielsko-Biała, Limes, 2015, Podręcznik organizacji.

BENEFICJENCI OSTATECZNI PROJEKTU

Wsparciem będą objęte osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością: – osoby z niepełnoprawnością intelektualną w celu przygotowania do pełnienia określonych ról społecznych, odpowiednio do ich możliwości; – osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu umożliwienia dostępu uczestniczenia w życiu społecznym oraz w dostępie do edukacji, pomoc w codziennych czynnościach życiowych; – osoby głuche – ułatwienie komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym; – osoby niewidome i słabowidzące – wsparcie w charakterze przewodnika osoby niewidomej, ułatwienie lokomocji; – osoby z zaburzeniami psychicznymi – ponowne włączenie w życie społeczne po przebytych incydentach chorobowych; – osoby głuchoniewidome – umożliwienie komunikacji interpersonalnej i społecznej w przestrzeni publicznej; – osoby z niepełnosprawnością neurologiczną– umożliwienie korzystania z dostępu do usług rehabilitacji medycznej, likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych; – osoby z niepełnosprawnością sprzężoną ze względu na specyfikę ograniczeń indywidualnie dobierane wsparcie.

Planowana liczba uczestników: 60 osób dorosłych, w tym 15 osób niesłyszących.

FORMA WSPARCIA – USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Celem jest aktywizacja/rehabilitacja społeczna – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie asystenta osobistego ON. Asystent osobisty pracując indywidualnie z BO pomoże mu nabyć/rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, zwiększenia samodzielności, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych oraz podniesienia funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Celem jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Asystent osobisty kompensuje ON jej dysfunkcję, a w sposób wtórny poprzez zwiększanie wiary we własne siły i możliwości podnosi poziom motywacji do działania i pełniejszej aktywności danej osoby. Asystent wspomaga proces rehabilitacji, współpracuje z rodziną, motywuje ON, pomaga w komunikacji zewnętrznej. Asystent ma pełnić rolę \”pomostu\” pomiędzy osobą niepełnosprawną a światem zewnętrznym. Pomoc asystenta umożliwia ON włączenie w życie społeczne i podejmowanie kolejnych, zaplanowanych w projekcie kroków na ścieżce indywidualnego rozwoju. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jak również etapu rehabilitacji na jakim znajduje się ON może wspierać ja na rożne sposoby: doraźny – kiedy osoba potrzebuje pomocy jedynie w sytuacjach przejściowych, np. kłopoty zdrowotne; ograniczony – stała pomoc w jednej dziedzinie funkcjonowania, np. nauka; zakrojony na szeroką skalę – wsparcie charakteryzuje się regularnością; całościowy – charakteryzuje się stałością, dużym natężeniem, dotyczy różnych środowisk jednostki. Zasady, którymi powinien kierować się AOON: zasada sukcesu – czyli realnego optymizmu; zasada pełnej akceptacji i tolerancji ON; zasada przyjmowania różnych zakresów wolności i autonomii ON; zasada wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności; zasada aktywnego i wielostronnego mobilizowania i wzmacniania osiągnięć ON; zasada niezbędnego, optymalnego wykorzystania oprzyrządowania i oprotezowania; zasada uczenia się w środowisku przez uczestnictwo; zasada całościowego, kompleksowego i wszechstronnego podejścia do ON. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za ON, a jedynie pomaganie, bądź wspomaganie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Opis formy wsparcia: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to osoba, która towarzyszy ON w pokonywaniu ich życiowych trudności i realizacji indywidualnych celów rozwojowych, wspierając ON w wykonywaniu codziennych czynności, których nie jest w stanie zrealizować samodzielnie ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Umożliwia maksymalne, samodzielnie funkcjonowanie klienta w środowisku. Wsparcie AOON należy rozumieć poprzez działanie w kilku obszarach, zaznaczyć należy, że wybór działań zależał będzie od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Główne obszary wsparcia:

1. Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej: wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, w powrocie do domu; wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie ON w wydarzeniach kulturalnych: w wyjściach do kin, teatrów, na wystawy; pomoc w przemieszczaniu się po mieście mająca na celu samodzielne opanowanie trasy przez ON;

2. Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji: pomoc „techniczna” podczas zajęć edukacyjnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej), mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania i organizacji czasu, przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w dotarciu do lekarza, na rehabilitację; pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych (np. w dziekanacie, w sekretariacie), pomoc w przemieszczaniu się po terenie placówki, pomoc w gromadzeniu wiadomości, m.in. pomoc w gromadzeniu materiałów, korzystania z biblioteki, redakcji tekstów.

3. Pozostały obszar wspomagania: pomoc w przemieszczaniu się w terenie, wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc ON w dotarciu na aktywizujące zajęcia/spotkania, samokształcenie, kursy, pozostałe aspekty życia codziennego. Asystent osobisty ON  podpisuje z BO kontrakt opisujący planowane wsparcie. Kontrakt obejmuje; 1. Planowany grafik pracy dostosowany jest do potrzeb BO i wynosi średnio 8-12 godzin miesięcznie, 2. Indywidualne obszary wsparcia, 3. Miejsce pracy asystenta (np. dom, szkoła, inne). Miejsce pracy asystenta z BO dostosowane jest do indywidualnych potrzeb ON. Na podstawienie zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych należy przyjąć zasadę, że obowiązki osobistego asystenta powinien ustalić sam zainteresowany, a tam gdzie to konieczne – jego opiekun prawny. Podstawowa metodologia i główne narzędzia działań oparte będą na innowacyjnym modelu Centrum Asystentury Społecznej dla NGO i JST, Fundacja IMAGO, MOPS Bielsko-Biała, Limes, 2015. Podręcznik organizacji. Wsparcie będzie zapewnione w sytuacjach, gdy nie jest zapewnione przez inne instytucje, organizacje.

FORMA WSPARCIA – USŁUGA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Tłumacz języka migowego pracując indywidualnie z BO pomoże mu nabyć/rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Celem jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Asystent kompensuje ON jej dysfunkcję. Zadaniem asystenta – tłumacza języka migowego nie jest podejmowanie decyzji za ON, a jedynie pomaganie, bądź wspomaganie jej w realizacji osobistych zamiarów w tym skutecznej komunikacji z otoczeniem nie znającym języka migowego.

Opis formy  – tłumacz języka migowego to osoba, która towarzyszy ON w pokonywaniu ich życiowych trudności i realizacji indywidualnych celów rozwojowych, wspierając ON w wykonywaniu codziennych czynności, których nie jest w stanie zrealizować samodzielnie ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności- słuchu i mowy, słabej znajomości języka polskiego w tym pisania i czytania. Umożliwia maksymalne, samodzielnie funkcjonowanie klienta w środowisku. Wsparcie AOON należy rozumieć poprzez działanie w kilku obszarach, zaznaczyć należy, że wybór działań zależał będzie od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta. Obszar wspomagania: tłumaczenie na język migowy i z języka migowego na polski w różnych sytuacjach życiowych, w tym podczas zajęć aktywizujących, załatwianie spraw urzędowych, zajęcia rehabilitacyjne, samokształcenie, kursy. Służba zdrowia: tłumaczenie podczas wizyt lekarskich, badań, rezonansu i tomografu (obowiązkowo wymagana obecność tłumacza); wizyta u psychologa lub psychiatry, pobyt szpitalny, itp. Osoba głucha bez wsparcia tłumacza nie otrzymuje informacji na temat przysługujących praw pacjenta, pełnej informacji na temat stanu zdrowia. Szkolnictwo: brak udziału niesłyszącego rodzica w edukacji słyszącego dziecka – udział w zebraniach, dostęp do informacji na temat sukcesów bądź porażek edukacyjnych. Życie codzienne: obsługa klienta w urzędach, trudności komunikacyjne. Kontrakt obejmuje: 1. Planowany grafik pracy dostosowany jest do potrzeb BO. 2. Indywidualne obszary wsparcia, 3. Miejsce pracy asystenta (np. dom, szkoła, inne). Miejsce pracy asystenta z BO dostosowane jest do indywidualnych potrzeb ON. Wsparcie może być zapewnione w sytuacjach, gdy nie jest zapewniona usługa tłumacza języka migowego, np. przez placówkę, instytucję, szkołę, przychodnię, itp.

FORMA WSPARCIA – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Celem zastosowania tej formy wsparcia jest poprawa całościowego funkcjonowania BO i jego relacji/komunikacji z otoczeniem oraz zapewnienie harmonijnej współpracy asystenta z BO i jego rodziną/najbliższym otoczeniem.

Zajęcia indywidualne, wsparcie cykliczne.

Na potrzeby beneficjantów projektu utworzyliśmy możliwość wsparcia psychologicznego,  jako uzupełniające, dające efekt synergii z usługami AOON. W pierwszym etapie psycholog pomaga harmonijnie ułożyć relacje pomiędzy asystentem, a osobą z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologa pomaga BO uczyć wykorzystywać pomoc asystenta z jak najlepszym dla siebie pożytkiem. Psycholog szczególnie wspiera osoby wycofane społecznie i przeżywające swoją niepełnosprawność w samotności. Dodatkowo psycholog czuwa nad relacją asystent – beneficjent, aby nie zostały przekroczone pewne, wyznaczone charakterem pracy granice.

FORMA WSPARCIA – DORADZTWO CAŁOŻYCIOWE

Celem rehabilitacji całożyciowej jest zmiana sytuacji klienta. Określenie zainteresowań i predyspozycji edukacyjnych i społecznych klienta, praca nad zwiększeniem świadomości klienta na temat kompetencji społecznych, wsparcie w samodzielnym podejmowaniu decyzji, wzmocnienie motywacji do działania, pomoc w pracy nad wizerunkiem. Ustalenie procesu aktywizacji – harmonogram współpracy z asystentem. Uzupełnienie pracy AOON – wsparcie całożyciowym daje efekt synergii i większą szansę na samodzielność ON.

Zajęcia indywidualne, wsparcie cykliczne.

Opis formy wsparcia: w pierwszym okresie realizacji usługi wsparcia, specjalista całożyciowy pełni istotną rolę. Odpowiada za szereg czynników warunkujących dobre rozpoczęcie procesu wsparcia niepełnosprawnego klienta, takich jak: określenie zainteresowań i predyspozycji społecznych przy użyciu IPD; praca nad zwiększeniem świadomości klienta na temat swoich kompetencji społecznych; opracowanie profilu społecznego klienta; wsparcie w samodzielnym podejmowaniu dalszych decyzji; wzmacnianie motywacji do działania, pomoc w pracy nad wizerunkiem, a w końcu, pomoc w konstruowaniu Indywidualnego Planu Działania. Celem wsparcia specjalisty całożyciowego jest poprawa funkcjonowania w otoczeniu społecznym i zwiększenie aktywności społecznej.

SPECJALISTA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ/SUPERWIZOR – zapewnia spójność działania projektu, wysoką jakość świadczonych usług oraz zapobiega powstawaniu problemów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi projektu. Dzięki prowadzeniu spotkań, konsultacji z kadrą o charakterze superwizji uzyskujemy podwyższenie jakości i efektywności usługi.

REZULTATEM PROJEKTU jest liczba BO, którzy uzyskali założone indywidualnie dla nich w IPD cele i umiejętności. Źródłem danych do pomiaru jest umowa, kontrakt, IPD, karta celów, EGW, monitoring wsparcia, sprawozdania asystentów ON i pozostałej kadry.

Usługa AOON umożliwi ON aktywne życie, a także ułatwi rehabilitację społeczną i zawodową, usprawni ich i usamodzielni. Wartością dodaną będzie przejście części klientów na etap rehabilitacji zawodowej.

Centrum Informacyjno – Szkoleniowe Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 10-575 Olsztyn; al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9Telefon: 89 523 22 14 www.wmson.eu/