WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA DO PROJEKTU

Aktualności Bez kategorii

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności III” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn ”.

Celem funkcjonowania Centrum Aktywności III jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, w skuteczniejszej realizacji działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową. Działania Centrum oparte są na innowacyjnym modelu „Trener/ka Aktywności” wypracowanym i przetestowanym na Dolnym Śląsku przez Fundację Eudajmonia i własnych doświadczeniach.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata zamieszkujących: miasto Olsztyn, powiat olsztyński – gminy: Barczewo, Dywity, Jonkowo, Purda, Stawiguda, poprzez realizację usług aktywnej integracji społeczno – zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

DZIAŁANIA

Usługi aktywnej integracji – wsparcie trenera aktywności:

 • Głównym celem jest indywidualna aktywizacja społeczno – zawodowa z uwzględnieniem specyficznych możliwości i potrzeb uczestników poprzez opracowanie i realizowanie Indywidualnego Planu Rozwoju.

Usługi aktywnej integracji – doradztwo psychologiczne, całożyciowe, grupowe, zajęcia poza placówką, pakiet aktywizujący:

 • Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb świadczone przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.
 • Warsztaty grupowe realizowane przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.
 • Wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi.
 • Pakiet aktywizacyjny: określona pula środków, z której można sfinansować zakup produktów lub usług (dietetyk, wizażysta, zdjęcia do dokumentów, itp.).

Usługi aktywnej integracji – szkolenia, staże, wsparcie pracodawców:

 • Indywidualne szkolenia zawodowe dla uczestników o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
 • Staże zawodowe (3-6 m-cy) dla uczestników o bardzo małym doświadczeniu zawodowym.
 • Konsultacje dla pracodawców dotyczące tworzenia miejsc pracy, dostosowania stanowisk.
 • GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
 • osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne – wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich).
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • osoby zamieszkujące miasto Olsztyn, powiat olsztyński – gminy: Barczewo, Dywity, Jonkowo, Purda, Stawiguda,
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.
 • REKRUTACJA

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku (I edycja); kwiecień – maj 2021 roku (II edycja) oraz maj – czerwiec 2022 roku (III edycja).

Karta zgłoszeniowa

BIURO PROJEKTU:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.103,

10-575 Olsztyn, e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01, kom. 504 22 55 95

Projekt „Centrum Aktywności III” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn ”.

Wartość ogółem: 1 321 896,57 zł

Kwota dofinansowania: 1 255 796,57 zł

Wkład UE: 1 123 612,08 zł

KIEROWNIK PROJEKTU

Andrzej Jurkian

tel./fax 504 22 55 95