ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE,, Szansa na lepsze jutro”

Aktualności

1.Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego KM w wieku 18-29 lat zamieszkujących teren MOF Olsztyna(dalej OL), w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w III grupie osób (tzw. oddalonych od r.pracy) oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz osobom bezrobotnym z I lub II profilu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach r.pracy pod warunkami zawartymi w Konkursie. Na mocy przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach r.pracy osoby młode posiadają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mimo, że projekt nie jest wprost skierowany do os. z niepełnosprawnością zastosujemy rozwiązania, aby zapewnić równy dostęp osób o różnym stopniu sprawności.

2. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 48os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i zawodowym w wieku 18-29l. z terenu MOF Olsztyna.

3.Zadania w projekcie:

4.Podjęte działania w projekcie

 Przygotowanie i zajęcia z reintegracji społecznej

Zajęcia z reintegracji zawodowej

Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, staże 

Działania mają na celu wzrost udziału osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w życiu lokalnych społeczności, zmniejszenie poczucia wyobcowania, wzrost aktywności zawodowej osób pozostających długotrwale bezrobotnych, aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, a także readaptacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawności poprzez: zwiększenie motywacji do działania i zbudowanie zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacji, przełamanie bariery społecznej wyobcowania. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie będzie miało przełożenie realizowanych przedsięwzięć na zwiększenie dostępności do usług umożliwiających aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych wyklucz społecznym, wzrost samooceny i poczucia wspólnoty zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego kompleksu wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektu w ramach aktywnej integracji.Podjęta jest współpraca z psychologiem doradca zawodowym,trenerem osobistym/pracy,prawnikiem,dietetykiem, stylistą.  Kursy zawodowe, szkolenia prowadzone będą w ramach zleceń dla firm specjalistycznych.Każdy z uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i szkolenia do wysokości kosztu biletu, sfinansowane będą także posiłki w czasie zajęć (obiad-catering kawa herbata woda soki itp), w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem również obiad i koszt dojazdu ich opiekunów. Sfinansowane zostaną koszty badań lekarskich związane z podjęciem pracy uczestników, koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć)

5.W projekcie zastosujemy rekrutację ciągłą, nasiloną w okresie zmiany grup tj. 9-10.17r; 3-4.18r; 9-10.18r; 3-4.19r. Rekrutacja do projektu.będzie przeprowadzana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji ,co zapewni uniknięcie sztucznych podziałów.

11.2017-15.11.2019r przeznaczymy na prowadzenie zajęć dla 4 gr po12osób każda(w tym os niepełnosprawne)

W okresie 11-12.2019r–podsumowanie działań projektu

6.Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:746 687,69 zł

7.Wartość ogółem: 878 456,11

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny

ul. Panasa 1A/18

10-691 Olsztyn

Tel.kont. (89) 526 95 49

e-mail: biuro@tpdolsztyn.pl