ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,, ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE”

Aktualności

Instytut Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec (Lider) z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 18/206, 76-200 Słupsk oraz Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym “NOWA NADZIEJA” Oddział w Olsztynie (Partner) zaprasza wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia i kwalifikujące się do GRUPY DOCELOWEJ do udziału w projekcie pt:
,,ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE”, nr RPWM.11.01.02-28-0004/17
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji -projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Szersze informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej.
http://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/120765/zamien_wykluczenie_na_zatrudnienie