ZMIANY W ZAKRESIE ULG W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

Aktualności

[wtorek, 14 sierpień 2018 11:01]

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 29 listopada 2017 r. uchwalona została uchwała zmieniająca dotychczasowy zakres ulg w środkach komunikacji miejskiej. Po jej wprowadzeniu z uwagami wystąpił Związek Sybiraków – Zarząd Oddziału w Olsztynie wskazując, że osoby represjonowane, którym przyznana została renta inwalidy wojennego również posiadają uprawnienie do przejazdów bezpłatnych. Jednocześnie ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2193) określa, że:

1) inwalidą wojennym jest żołnierz, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie:

a) pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze Państwa Polskiego walkę z hitlerowskim okupantem;

b) uczestniczenia w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu;

c) za inwalidę wojennego uważa się również żołnierza mającego obywatelstwo polskie, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz innych armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszystowskiego ruchu podziemnego lub partyzanckiego działających na obszarze tych państw,

d) za inwalidę wojennego uważa się również osobę mającą obywatelstwo polskie, która zaliczona została do jednej z grup inwalidów z tytułu inwalidztwa będącego następstwem zranień lub kontuzji doznanych w związku z:

– pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii lub okresie internowania w następstwie tej służby,

– udziałem w obronie Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 r. i w walkach o Cytadelę Poznańską w lutym 1945 r.,

– uczestniczeniem w konwojach w okresie wojny 1939–1945 w charakterze członka załóg handlowych statków morskich,

– udziałem w Powstaniu Wielkopolskim oraz Powstaniach Śląskich,

– rozminowywaniem kraju w czasie pełnienia służby w Siłąch Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej po zakończeniu wojny 1939–1945,

2) inwalidą wojskowym jest żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego:

a) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie,

b) w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej.

Przywileje te wynikają z ustawy więc niezależnie od zapisów wymienionej uchwały są przepisem obowiązującym. Niemniej jednak, ponieważ uchwała wymienia również ulgi ustawowe, zapisy dotyczące inwalidów wojennych i wojskowych wymagają ujednolicenia z zapisami ustawowymi.

Wobec powyższego proponowane jest wprowadzenie zmian:

  1. § 1 ust. 1 pkt 1) ppkt 3 (tabela) obecnie brzmiący:
3Inwalidzi wojenni zaliczeni do I grupy inwalidzkiejKsiążeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

wnioskuje się zatąpić zapisem:

3Inwalidzi wojenni Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) lub inny dokument potwierdzający status inwalidy wojennego
  1. § 1 ust. 1 pkt 1) ppkt 4 (tabela) obecnie bramiący:
4 Inwalidzi wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

wnioskuje się zastąpić zapisem:

4 Inwalidzi wojskowi Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) – uprawnienie dotyczy inwalidztwa związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej

Wnioskuje się również w grupie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ująć studentów i słuchaczy kolegiów. Dalego też § 1 ust. 1 pkt 2) ppkt 6 w brzmieniu:

6Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie: legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170) lub dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacja dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) lub imiennego zaświadczenia wydanego przez przedszkole, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno – wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

wnioskuje zastąpić się zapisem:

6Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie: – legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170) – dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacji dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) – dla studentów i słuchaczy kolegiów orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) lub imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno – wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

Ponadto wpłynął wniosek Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych o przyznanie osobom głuchym ulgi na przejazdy środkami komunikacji zbiorowej w wysokości 98%. Biorąc pod uwagę problemy tego środowiska związane z przeszkodami w zakresie funkcjonowania uzasadnione jest udzielenie pomocy w formie objęcia wymienioną ulgą.

Dlatego też proponowane jest w § 1 ust. 1 pkt 2) po ppkt 13 dodanie ppkt 14 w brzmieniu:

14 Osoby z naruszoną sprawnością narządów słuchu Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego: całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu słuchu lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu słuchu (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie)